Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy (na základě písemného posouzení reklamačního oddělení Blackoutnebo dodavatele nebo výrobce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na shop@blackoutfashion.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na: 

  1. na odstranění vady opravou věci
  2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupení od smlouvy.

  1.  Jak reklamovat Vadné zboží

1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží

1.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží v provozovně prodávajícího na adrese THERAPY, Dušní 8, 110 00 Praha 1. 

1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.

1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží (například kožené výrobky je kupující povinen zabalit tak, aby se kůže nepomačkala do papírových přířezů a bylo tak vyloučeno jakékoliv další poškození výrobku) a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující.

1.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná, naopak ale né praná).

1.1.5 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

1.1.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

  1.  Vyřízení reklamace Prodávajícím

2.1. Reklamaci, podanou kupujícím = spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu, se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího - spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.

2.2. O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

b) důvody reklamace;

c) způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;

d) výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

2.3. V případě, že se jedná o reklamaci zaslanou prodejci poštou, reklamační formulář je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a emailovou adresu kupujícího. 

2.4. Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

2.5. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu blackoutfashion.cz a v občanském zákoníku.

  1.  Adresy prodávajícího

3.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

THERAPY Dušní 8, 110 00 Praha 1

3.2 PROVOZOVNA, kde lze uplatnit reklamaci a odevzdat reklamované Zboží:

THERAPY Dušní 8, 110 00 Praha 1

 

  1.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 30. 9. 2018, FLOCO s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na blackoutfashion.cz

Ke stažení: Reklamační formulář Blackout (PDF)

Back to top